Học Về Thì Hiện Tại Hoàn Thành Trong Tiếng Đức
6 Tháng Mười Hai, 2019
Học Về Mạo Từ Trong Tiếng Đức
11 Tháng Mười Hai, 2019

Học Về Câu Cầu Khiến Trong Tiếng Đức

Câu cầu khiến trong tiếng Đức

Xem các khóa học chinh phục tiếng Đức của Hallo trường dạy tiếng Đức uy tín và tốt nhất TPHCM

Học tiếng đức miễn phí

Tiếng đức cơ bản

Tiếng đức giao tiếp

Ví dụ:

 

Informell Formell
Singular                                 Plural

Lern! (học)                            Lernt!

Komm! (tới đây)                  Kommt!

Setz dich! (ngồi)                   Setzt euch!

Steh auf! (đứng dậy)           Steht auf!

Singular und Plural

Lernen Sie!

Kommen Sie!

Setzen Sie sich

Stehen Sie auf!

 

Người ta sử dụng câu cầu khiến (Imperativ) trong trường hợp yêu cầu người khác làm điều gì đó

Trong trường hợp ngôi xưng là Du hoặc Ihr, ta sử dụng dạng Informeller Imperativ và trong câu cầu khiến này không sử dụng chủ ngữ

Vd: Lern! , Komm!

Trong trường hợp ngôi xưng là Sie (formell), ta sử dụng Formeller Imperativ và trong câu phải có chủ ngữ Sie

Vd: Lernen Sie!, Kommen Sie!

Reflexivpronomen và Präfixe trennbarer Verben phải được đặt ở cuối câu

Vd: Setz dich!, Stehen Sie auf!

Các dạng đặc biệt của câu cầu khiến

Stammauslaut -t, -d; Stammauslaut Konsonant (nicht l,r) + m, n

  • Những động từ có từ cuối là t,d, m, n –> thêm -e vào cuối động từ

Vd: Antworte!, Rede!, Atme!, …

  • Thêm -et vào cuối động từ (khi ngôi xưng là Ihr)

Vd: Antwortet!, Redet!, Atmet!, …

Verben auf -igen, -eln, -ern: –> thêm -e vào cuối động từ

Vd: Entschuldige!, Erkundige dich!, Handle!, Erinn(e)re dich!, …

Starke Verben mit -e als Stammvokal:

  • e –> i

Vd: essen –> Iss! ; nehmen –> Nimm! ;

  • e –> ie

Vd:lesen –> Lies! ; sehen –> Sieht

Das Verb sein:

Vd: Sei vorsichtig! (khi ngôi xưng là Du) , Seid vorsichtig (ngôi xưng là Ihr), Seien Sie vorsichtig!

Câu Cầu Khiến Trong Tiếng Đức

 

Tags: cau cau khien trong tieng ductieng duc co banhoc tieng ductieng duc giao tiephoc tieng duc mien phi , trung tam day tieng duc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *